Souhlas se zpracováním osobních údajů

TÉMATA ČLÁNKU

Všechna témata

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ (dále jen Souhlas)

 


1) DEFINICE POJMŮ


Pojmy použité v této Příloze č. 1 mají stejný význam jako ve Smlouvě nebo VOP, není-li uvedeno jinak.


„MPSS“ je Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., se sídlem Bělehradská 128, čp. 222, 120 21 Praha 2, IČO 601 92 852, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2281.


„Člen FSKB“ je Komerční banka, a.s., IČO: 45317054, Komerční pojišťovna, a.s., IČO: 63998017; MPSS, IČO: 60192852; KB Penzijní společnost, a.s., IČO: 61860018; ESSOX s.r.o., IČO: 26764652, Factoring KB, a.s., IČO: 25148290 a další subjekty, v nichž Komerční banka, a.s., IČO: 45317054 má či nabude majetkovou účast spočívající v přímém či nepřímém podílu na jejich základním kapitálu.


„Klient“ je pro účely tohoto Souhlasu jakákoli osoba, která žádá MPSS o uzavření smlouvy o stavebním spoření (kde je označen jako účastník), případně osoby jednající jménem účastníka (např. zákonný či smluvní zástupce, kolizní opatrovník atp.). Klientem se rozumí rovněž žadatel o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření (kde je označen jako fyzická osoba – žadatel/dlužník či účastník). Pro účely tohoto Souhlasu se Klientem dále rozumí další osoby zúčastněné na smluvním úvěrovém vztahu, které tento smluvní vztah vedle Klienta uzavřely (označení jako účastník, či spoludlužník případně rovněž jako manžel/ka, registrovaný/á partner/partnerka, druh/družka), nebo kterých se tento smluvní úvěrový vztah nějakým způsobem týká (např. ručitel, zástavce, kolizní opatrovník, smluvní či jiný zástupce atp.).


„Marketingová činnost“ je soubor činností vedoucích k 1) poznání Klientovy situace, životního stylu a potřeb, prostřednictvím zjišťování a vyhodnocování jeho představ, možností, specifických potřeb a událostí; 2) informování Klientů o produktech a službách Správce a vybraných obchodních partnerů; 3) předkládání cílené nabídky k jejich objednání, zprostředkování či pořízení; 4) a vyhodnocování příslušných údajů k těmto účelům, a to i prostřednictvím elektronických prostředků.


„Osoba ovládaná SG“ je subjekt, který SG ovládá a který zároveň buď (i) má či nabude majetkovou účast na subjektu se sídlem na území České republiky spočívající v přímém či nepřímém podílu na jeho základním kapitálu, nebo (ii) má sídlo na území České republiky. Pokud je takovým subjektem Člen FSKB, je tento subjekt uveden ve výčtu Členů FSKB.


„Osobní údaje“ jsou identifikační údaje, zejména jméno, příjmení, adresa, datum narození, rodné číslo, kontaktní údaje pro osobní, písemnou, telefonickou nebo elektronickou komunikaci, obchodní a organizační vazby na podnikatele, údaje charakterizující Klientovu bonitu a důvěryhodnost včetně příslušných podkladů pro jejich vyhodnocení, například účetní výkazy Klienta, údaje vystihující obchodní a marketingovou charakteristiku Klienta, Klientem poskytnuté údaje, údaje o užívání služeb

a produktů Správců, údaje o přístupu a používání internetových stránek (vč. Klientem zadaných informací, místa a času užití), o platebních i jiných finančních operacích a další finanční ukazatele a výkazy. Osobní údaje neobsahují citlivé osobní údaje dle z. č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


„SG“ je Société Générale SA, B 552 120 222, se sídlem 29, Boulevard Haussmann, 75009 Paříž, Francie.


„Správce“ je SG, Členové FSKB a Osoby ovládané SG a Investiční kapitálová společnost KB, a.s., IČO: 60196769.

 


2. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Klient souhlasí s tím, aby jeho Osobní údaje v případě Klienta – fyzické osoby, případně údaje o Klientovi – právnické osobě (včetně údajů charakterizujících Klientovu bonitu a důvěryhodnost a příslušných podkladů pro jejich vyhodnocení, například účetní výkazy Klienta), byly i spolu s dalšími informacemi získanými od Správců v rámci jejich činnosti, z veřejných zdrojů (například veřejné seznamy a rejstříky, internetové aplikace, jiné veřejné informační zdroje) nebo od třetích stran zpracovávány Správcem, rozumí se i vzájemně předávány mezi Správci, za účelem zkvalitnění péče o Klienta, provádění Marketingových činností, informování ostatních Správců o bonitě a důvěryhodnosti Klienta a analyzování těchto údajů. Klient souhlasí s tím, aby výše uvedené údaje byly zpřístupněny subjektům, které na základě mandátní či jiné smlouvy zprostředkovávají jménem MPSS obchody. Klient souhlasí s tím, aby Správce zpracovával výše uvedené údaje za účelem a v rozsahu shora uvedeném po dobu od udělení tohoto Souhlasu do uplynutí 4 let od ukončení posledního smluvního nebo jiného právního vztahu mezi ním a kterýmkoli ze Správců.

Tento Souhlas se zpracováním údajů, udělený zejména v souladu se zákony č. 21/1992 Sb., č. 89/2012 Sb., č. 480/2004 Sb., v případě Klienta – fyzické osoby i v souladu s platným zákonem č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je dobrovolný a Klient je oprávněn jej kdykoli odvolat ve vztahu k jakémukoli Správci. Odvolání Souhlasu musí být učiněno písemně.


Na platnost a účinnost tohoto Souhlasu nemá jakýkoli vliv případné udělení, odvolání či neudělení jakéhokoli jiného Souhlasu Správcům z mé strany a naopak.

 


3. POUČENÍ KLIENTA O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Osobní údaje o Klientovi Správce zpracovává v rozsahu, v jakém je Účastník poskytl v souvislosti se žádostí o smluvní či jiný právní vztah, nebo v souvislosti s jakýmkoliv smluvním či jiným právním vztahem uzavřeným mezi ním a Správcem, nebo v rozsahu v jakém je Správce shromáždil v souladu s platnými právními předpisy jinak.


Takto shromážděné osobní údaje Správce zpracovává za následujícími účely: (i) účely obsažené v rámci Souhlasu Klienta (ii) jednání o smluvním vztahu, (iii) plnění smlouvy, (iv) ochrana životně důležitých zájmů Klienta, (v) oprávněné zveřejňování osobních údajů, (vi) ochrana práv Správce, příjemce nebo jiných dotčených osob, (vii) archivnictví vedené na základě zákona, (viii) nabízení obchodu nebo služeb, (ix) předávání jména, příjmení a adresy Účastníka za účelem nabízení obchodu a služeb v souladu s právními předpisy. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, pokud právní předpis nestanoví jinak. Pokud Klient písemně požádá Správce, má právo v souladu s platnou právní úpravou na poskytnutí informace o osobních údajích o něm zpracovávaných, účelu a povaze zpracování osobních údajů, o příjemcích osobních údajů a Správcích. Klient je dále oprávněn požádat Správce o opravu osobních údajů, zjistí-li, že některým Správcem zpracovávané osobní údaje neodpovídají skutečnosti. Pokud Klient zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Klienta nebo v rozporu s právními předpisy, je oprávněn požadovat po Správci vysvětlení, případně je oprávněn požadovat, aby Správce odstranil takto vzniklý závadný stav. Klient má právo obrátit se v případě porušení povinností Správce na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě.


Sdílený souhlas – verze k 14. 8. 2015

 

Další články v rubrice

Top